امکان عکس گرفتن از فایلهای فیلم

امکان عکس گرفتن از فایلهای فیلم به سایت اضافه شد