حل مشکل دیپوزیت

مشکل رپیدگیتور هم در حال بررسی هست