خرابی تورنت

سرور تورنت خراب شده و هاست هم هنوز جواب تیکت ما رو نداده
لطفا صبر کنید تا پاسخ ما رو بدن