حل مشکل سرورهای ۱۷ و ۷

مشکل سرورهای ۲۶ و ۱۷ حل شد