تغییر سیستم سایت filefactory

سیستم سایت filefactory رو تغییر دادیم تا از تعداد خطاها کاسته بشه، سرعت سیستم جدید هم باید بیشتر باشه