حل مشکل آپلودد

مشکل آپلودد حل شد اما با محدودیت جدید