حل مشکل سرورهای ۱۴ و ۱۸

سرورهای ۱۴ و ۱۸ دوباره راه اندازی شدند