خرابی سرورهای ۲۴ و ۴

سرورهای ۲۴ و ۴ دچار مشکل میباشند