کاهش قیمتها

با توجه به کاهش قیمت دلار قیمتها کاهش پیدا کرد