حذف سایتهای wupload ,fileserve ,filejungle, uploadstation

سایت های ذکر شده سرویس دهی رو متوقف کردند و برای همین از لیست دانلود حذف شدند.