راه اندازی سایت filejungle

سایت filejungle هم راه اندازی شد. از اونجایی که این سایت و فایلسرو هردو برای یک شرکت هستند محدودیت یکسان خواهند داشت.