انتقال سرورهای مگا آپلود و هاتفایل، فایلسونیک

سرورهای هاتفایل فایلسونیک و مگا آپلود برای سرعت بیشتر به سرور جدید چک منتقل شدند.