سرور جدید در چک

سرور جدید چک آماده شده و درصورتیکه سرعت سرورهای فرانسه و هلند مناسب نیست میتونید از این سرور استفاده کنید.

برای قراردادن فایل برروی سرور مشخص به صفحه تغییر مشخصات  بروید و سرور مورد نظر را انتخاب کنید.