راه اندازی تورنت

سرور جدید تورنت آمادست و میتونید ازش استفاده کنید.