بن شدن سرورها ی فایلسرو

سایت فایلسرو آی پی های سرورهای ما رو بن کرده و در حال حاظر دانلود از این سایت ممکن نیست.