حل شدن مشکل فایلسرو

سرور ۶ توسط سایت فایلسرو بن شده بود که مشکل حل شد.