قطعی موقتی فایلسرو (سیستم انتقالی)

سرور فایلسرو برای تغییرات امروز غیر فعال خواهد بود و احتمالا امشب فعال میشه. در صورتیکه دانلود فایلسرو دارید لطفا گزینه انتقال رو غیر فعال کنید.