بن شدن wupload

سرور wupload در حال حاظر بن میباشد و ممکن هست تا فردا هم مشکل داشته باشیم.