اگه با فایلسونیک مشکل دارید…

لطفا لینکهای قبلی رو حذف کنید و دوباره تو سیستم قرار بدید تا روی یک سرور دیگه بیاد