افزوده شدن سرور جدید فایلسرو

سرور جدید فایلسرو آماده شده و بزودی سرور فایلسونیک هم به اون اضافه میشه.

با منتقل شدن فایلها به این سرور مشکل سرعت به زودی برطرف خواهد شد.