قطعی سرور انتقالی فایلسرو

چند شب گذشته سرعت سرور۱۴ پایین اومده بود، برای همین من سرور فایلسرو رو از رو این سرور برمیدارم و به سرور جدید منتقل میکنم.

سرور فایلسرو (درصورتیکه گزینه انتقال به سرور رو بزنید) قطع هست و فایل جدید دانلود نمیشه. فردا عصر دوباره رو سرور جدید باز میشه.