قطع شدن موقتی سرویس deposit و netload

سرویس های نتلود و دیپوزیت  از فردا به صورت موقت برای تغییر سرور قطع میشن.

فایلهای نتلود درصورتیکه گزینه انتقال به سرور رو انتخاب کنید دانلود خواهند شد.