اضافه شدن سرور جدید

یک سرور گیگابیت به سرورهای سایت اضافه شد.(سرور ۱۹)