کاهش محدودیت کانکشن های سرور های مستقیم

تعداد کانکشن های سرورهای مستقیم (۴،۶، ۱۱و۱۳ )

به تعداد ۶۴ افزایش پیدا کرد.