بسته شدن سایت depfile و قطعی سرویس k2s

سایت depfile بسته شده و بنظر دیگر ادامه سرویس نخواهد داد.

سایت k2s تمامی اکانتهای ما رو بن کرده و دیگر قابل پشتیبانی نمیباشد