دسترسی تورنت برای کاربران برنزی

دسترسی به تورنت برای کاربران برنزی هم قرار داده شده و این کاربران میتوانند تا حجم ۲ گیگ تورنت دانلود نمایند.