حل مشکل file not found

کاربرانی که هنگام دانلود با پیغام file not found مواجه بودند مشکل حل شده