افزایش ظرفیت k2s,uploaded

ظرفیت دانلود سایتهای k2s و uploaded با اضافه شدن حساب جدید اضافه شد  و دانلود این سایتها باید بدون مشکل انجام بشه