حل مشکل لت ایت بیت و نتلود

مشکل سایت لت ایت بیت  و نتلود حل شده