حل مشکل uploadto.us با فایلهای حجیم

سایت uploadto با فایل های حجیم مشکل داشتیم که حل شده