تغییر سیستم firedrive , depfile , filesale

سیستم ۳ سایت رو تغییر دادیم تا دانلود سریعتر انجام بشه