انتقال سرورهای تورنت به سرور جدید

سرورهای تورنت منتقل شدند