انتقال سرورهای آپلودد

سرورهای آپلودد به سرور جدید منتقل شدند