انتقال سرور های یوزنت

سرورهای یوزنت به سرور جدید منتقل شدند میتونید استفاده کنید