انتقال سایت جمعه صبح

سرور اصلی سایت و دیتابیس فردا صبح منتقل میشه به سرور جدید

طیق تجربیات قبلی همه چیز خراب میشه یکی ۲ ساعت!