تغییر و تصحیح سیستم یوتیوب

با توجه به تغییر سیستم سایت یوتیوب ، دانلودر بروز رسانی شد