حل مشکل uploaded

اکانت آپلودد رو بن کرده بودند که دوباره راه انداختیم