خرابی سرور ۱۲۶

سلام

سرور ۱۲۶ مشکل داره که داریم پیگیری میکنیم